68
نویسنده
6
موضوع
56
منبع
بررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه
محمدتقی فخلعی سیدعلی جبارگلباغی ماسوله
PDF

عنوانبررسی ادله مشروعیت خرید و فروش اعضای بدن در فقه شیعه

نویسندهمحمدتقی فخلعی, سیدعلی جبارگلباغی ماسوله

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه
ابوالقاسم نقیبی زهره حاجیان فروشانی
PDF

عنواننظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه

نویسندهابوالقاسم نقیبی, زهره حاجیان فروشانی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی
مهدی مهریزی حامد حسین هاشمی
PDF

عنوانکارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی

نویسندهمهدی مهریزی, حامد حسین هاشمی

موضوعفقه/فقه/زنان

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه تطبیقی سؤعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه
جلیل قنواتی حسین جاور
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی سؤعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران و فقه امامیه

نویسندهجلیل قنواتی, حسین جاور

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه
مصطفی محقق داماد محمود صادقی
PDF

عنوانمبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه امامیه

نویسندهمصطفی محقق داماد, محمود صادقی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی (امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه)

نویسندهمحمد رضا بندرچی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطراحی ابزارهای مالی (اوراق سرمایه گذاری) با عایدات تصادفی منطبق با موازین فقهی شیعه

نویسندهمحمد آیینی

موضوعفقه/فقه/معاملات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر