12
نویسنده
4
موضوع
11
منبع
مناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان
لیدا مودت جواد موسوی دالینی
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت بنی‌عقیل شیعی با آل‌بویه، فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهلیدا مودت, جواد موسوی دالینی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/بنی عقیل

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی گذرا به تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سلسله شیعی مذهب مزیدیان (403-545ه.ق)

نویسندهمحمدرضا مهدوی عباس آباد

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/مزیدیه

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالامارة المزیدیة الاسدیة فی الحلة دراسة فی احوالها السیاسیة و الحضاریة

نویسندهعبدالجبار ناجی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/مزیدیه

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمکتب در فرآیند تکامل _تکمله_ خاندان های حکومتگر شیعی در بغداد در اواخر غیبت صغری

نویسندهحسین مدرسی طباطبائی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی