9
نویسنده
4
موضوع
9
منبع

عنوانالامارة المزیدیة الاسدیة فی الحلة دراسة فی احوالها السیاسیة و الحضاریة

نویسندهعبدالجبار ناجی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/مزیدیه

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمکتب در فرآیند تکامل _تکمله_ خاندان های حکومتگر شیعی در بغداد در اواخر غیبت صغری

نویسندهحسین مدرسی طباطبائی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی