89
نویسنده
1
موضوع
83
منبع

عنواندین، فرهنگ و فناوری اطلاعات: توانمندسازی والدین: مؤثرترین عامل در ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

نویسندهعلی روح الهی خراسانی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

تشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)
محمد علی چلونگر حمیدرضا مطهری
PDF

عنوانتشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)

نویسندهمحمد علی چلونگر, حمیدرضا مطهری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

درنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه
حمید پارسانیا ابراهیم فتحی
PDF

عنواندرنگی بر ایمان به‌عنوان منبع قدرت نرم شیعه

نویسندهحمید پارسانیا, ابراهیم فتحی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناول المنهاج: ازمه انتماء و اعتراف الشیعه جزء لایتجزا من الامه الاسلامیه

نویسندهحیدر حب الله

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

الظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه
حسن تقی زاده حسین رضایی . شهیدی
PDF

عنوانالظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه

مترجممحمد عبدالرزاق

نویسندهحسن تقی زاده, حسین رضایی, . شهیدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالشیعه فی العالم و تحدیات الواقع، نحو کیانیه شیعیه عالمیه

نویسندهشباب آل احمد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالخطاب الشیعی و التعریف العقلانی بالمذهب الامامی

نویسندهمحمود ایوب

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر