71
نویسنده
1
موضوع
68
منبع

عنواناول المنهاج: ازمه انتماء و اعتراف الشیعه جزء لایتجزا من الامه الاسلامیه

نویسندهحیدر حب الله

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

الظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه
حسن تقی زاده حسین رضایی . شهیدی
PDF

عنوانالظاهره الشیعیه و الدرس الفینو منولوجی نحو مراکز دراسات شیعیه ناشطه

مترجممحمد عبدالرزاق

نویسندهحسن تقی زاده, حسین رضایی, . شهیدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالشیعه فی العالم و تحدیات الواقع، نحو کیانیه شیعیه عالمیه

نویسندهشباب آل احمد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالخطاب الشیعی و التعریف العقلانی بالمذهب الامامی

نویسندهمحمود ایوب

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالتاثیر الشیعی فی مدرسه النظام الاعتزالیه العقلیه

نویسندهمحمد جاودان

مترجمحسین الکاظمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالانبعاث الشیعی فی العالم، قراءه فی کتاب «جیوبولتیک التشیع»

نویسندهمحمد دکیر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانعربی

عنواندو مسیر متفاوت یک مقصد، شیعه شناسی هانری کربن و محمدعلی امیرمعزی در گفت و گو با شهرام پازوکی

نویسندهشهرام پازوکی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرفروزنده ادیبی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جست و جوی تشیع بازتفسیر نشده، مروری بر رساله «راهنمای ربانی در شیعه ی آغازین» نوشته دکتر محمدعلی امیرمعزی

نویسندهمحمد ایزدی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرفروزنده ادیبی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ الشیعه و عقیدتهم، تلخیص من اضواء علی عقائد الشیعه الامامیه و تاریخهم

نویسندهجعفر سبحانی تبریزی

مصححآفرین قائمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرنشر مشعر

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی شیوه مبارزه ائمه شیعه اثناعشری و ائمه زیدیه (از دوره امویان تا آغاز عصر غیبت صغرا)

نویسندهآسیه دامن افشان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانصحوة الشيعة - الصراعات داخل الاسلام و کيف سترستم مستقبل الشرق الاوسط

نویسندهولی نصر

مترجمسامی الکعکی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشردارالکتاب العربی

تاریخ چاپ2007 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانالشيعة و السيرة النبوية بين التدوين و الاضطهاد - دراسة فی نشاة علم السيرة النبوية و تطوره خلال القرنين الاول و الثانی للهجرة

نویسندهنبيل الحسينی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپکربلا

ناشرقسم الشوون الفکريه و الثقافيه في العتبه الحسينيه المقدسه

تاریخ چاپ1430 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر