20
نویسنده
4
موضوع
15
منبع
مناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان
حسین پوراحمدی ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهحسین پوراحمدی, ابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

اسارت و رهایی اسیران در جنگ های سیف الدوله حمدانی با رومیان
محمد احسانی حامد منتظری مقدم
PDF

عنواناسارت و رهایی اسیران در جنگ های سیف الدوله حمدانی با رومیان

نویسندهمحمد احسانی, حامد منتظری مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/حمدانیان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی عمار
ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانبررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد بنی عمار

نویسندهابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/بنی عمار

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس
احمد بادکوبه هزاوه حبیب زمانی محجوب
PDF

عنوانبررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس

نویسندهاحمد بادکوبه هزاوه, حبیب زمانی محجوب

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون
ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانتحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون

نویسندهابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/بنی عمار

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی