193
نویسنده
17
موضوع
149
منبع
تاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان
پروین دخت اوحدی حائری سهیلا نعیمی
PDF

عنوانتاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهپروین دخت اوحدی حائری, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپاراک/محلات

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

پروین دخت اوحدی حائری سهیلا نعیمی

عنوانتاثیر سیاست مذهبی در ثبات حکومت شیعی آل کیا در گیلان

نویسندهپروین دخت اوحدی حائری, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل کیا

مکان چاپاراک/محلات

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکاوی فعالیت فرقه های شیخیه و بابیه در عتبات عالیات در دوره قاجاریه

نویسندهلیلا امینی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/مرعشیان

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسي دلايل همزيستي مسالمت آميز فرقه شيخيه با مردم شهر كرمان

نویسندهسوده مقصودی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/مرعشیان

مکان چاپکرمان

ناشراداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستاری در نقد بابیت با تاکید بر نقد آموزه رکن رابع در اندیشه شیخیه

نویسندهعلی اکبر باقری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/مرعشیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمشهد الثقافی الشیعی فی العصر الصفوی: الحوارات العلمیه انموذجا

نویسندهعلی اکبر ذاکری

مترجممصطفی الربیعی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه مذهب صفوی در ایران
مسعود شاهمرادی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانواکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه مذهب صفوی در ایران

نویسندهمسعود شاهمرادی, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علما و دانشمندان عصر صفوی در گسترش فرهنگ شیعه
عزت الله نصیری حمیدرضا امینه
PDF

عنواننقش علما و دانشمندان عصر صفوی در گسترش فرهنگ شیعه

نویسندهعزت الله نصیری, حمیدرضا امینه

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران/شهر ری

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر