313
نویسنده
3
موضوع
278
منبع

عنوانثیولوجیا التشیع السیاسی بین حق الله و الشعب وواقع الممارسه

نویسندهصلاح جواد شبر

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپلبنان

ناشرالحمرا

تاریخ چاپ2017 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانعلوم سیاسی: تبیین رابطه ولی فقیه و مراجع در نظام سیاسی ولایت فقیه

نویسندهخدابخش عبدلی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامام خمینی(ره) و فلسف هی سیاسی انتظار (ولایت فقیه؛ دولت انتظار)

نویسندهداود مهدوی زادگان

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشرانجمن مطالعات سیاسی حوزه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

متولی اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
علی شیرخانی امید خلیلی مهر
PDF

عنوانمتولی اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه

نویسندهعلی شیرخانی, امید خلیلی مهر

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشرانجمن مطالعات سیاسی حوزه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

حرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه
همت بدرآبادی غلامرضا بهروزی لک
PDF

عنوانحرمت مخالفت با حکم حکومتی در فقه سیاسی شیعه

نویسندههمت بدرآبادی, غلامرضا بهروزی لک

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشرانجمن مطالعات سیاسی حوزه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر