13
نویسنده
2
موضوع
11
منبع
1549
1453
PDF PDF
22814
13077
PDF PDF
31790
15845
PDF PDF

عنوانحجیت«خبر واحد» از نفی تا اثبات:تاملی در مواجهه سه دانشمند شاخص امامی قرن پنجم با آن

نویسندهحسن طارمی

موضوعفقه/اصول

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

هرمنوتیک و اصول فقه نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه
علیرضا عابدی سرآسیا محمد صادق علمی سولا
PDF

عنوانهرمنوتیک و اصول فقه نگاهی به انواع قصدی گرایی در غرب و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری اصولیان شیعه

نویسندهعلیرضا عابدی سرآسیا, محمد صادق علمی سولا

موضوعفقه/اصول

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناندیشه ها و اندیشه وران؛ گزارشی تحلیلی از دلیل عقل در اصول فقه شیعه

نویسندهحسین صابری

موضوعفقه/اصول/ملازمات عقلیه

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی