186
نویسنده
9
موضوع
147
منبع
مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
رضا زهروی حسین آقایی نیا
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا

نویسندهرضا زهروی, حسین آقایی نیا

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان
محسن صفری رضا زهروی
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

نویسندهمحسن صفری, رضا زهروی

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع گرای غربی و فقه امامیه
حسین رحمت الهی زهرا پناهی بروجردی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی مصلحت در مکاتب فردگرا و جمع گرای غربی و فقه امامیه

نویسندهحسین رحمت الهی, زهرا پناهی بروجردی

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بیمه عدم النفع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان
حمید بهرامی احمدی مسیح ایزدپناه مسعود زارع رشکوئیه
PDF

عنوانبیمه عدم النفع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق انگلستان

نویسندهحمید بهرامی احمدی, مسیح ایزدپناه, مسعود زارع رشکوئیه

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده بیمه

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجهل و خطاء در حدیث رفع و آثار آنها در حقوق کیفری از منظر فقه امامیه

نویسندهوفا درویش پور

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپمازندران/بابل

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور ائمه (ع)
محمدرضا جباری محمدجواد ياوري سرتختي
PDF

عنوانبررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر حضور ائمه (ع)

نویسندهمحمدرضا جباری, محمدجواد ياوري سرتختي

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر