321
نویسنده
3
موضوع
250
منبع
2122
1519
PDF PDF

عنوانتدبری دیگر در آیه مودت تقریر بحث - آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قسمت دوم

نویسندهعبدالله رضاداد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرمحدرضا حشمتی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتدبری دیگر در آیه مودت - تقریر بحث آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قسمت اول

نویسندهعبدالله رضاداد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرمحدرضا حشمتی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن
محمدحسین خوانین زاده کاوس روحی برندق
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

نویسندهمحمدحسین خوانین زاده, کاوس روحی برندق

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

إهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح
احمد مهدوی الدامغانی ابوعلی البغدادی
PDF

عنوانإهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح

نویسندهاحمد مهدوی الدامغانی, ابوعلی البغدادی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه
سیدهادی میرمحمودی سیدرضا مودب
PDF

عنوانمبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

نویسندهسیدهادی میرمحمودی, سیدرضا مودب

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &
علی راد مریم ولایتی
PDF

عنوانگفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان &

نویسندهعلی راد, مریم ولایتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه
محمدرضا ستوده نیا علی اکبر صافی اصفهانی
PDF

عنواناختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, علی اکبر صافی اصفهانی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل
علیرضا طبیبی زهرا شرفی
PDF

عنوانبررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل

نویسندهعلیرضا طبیبی, زهرا شرفی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء» با رویکرد به تفاسیر شیعی

نویسندهعزت الله مولایی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر