237
نویسنده
7
موضوع
211
منبع
176
0

عنوانشیعیان خوجه ی اثنی عشری الگویی موفق از اقلیت مذهبی پویا و منسجم

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/خوجه ها

مکان چاپقم

ناشرشیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستاری در باب اخباریگری و نسبت آن با رهیافت و منظومه معرفتی میرزا مهدی غروی اصفهانی (بخش یکم)

نویسندهحسن طارمی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارتباط عقل و دین از منظر ایمان گرایان مسیحی و اخباریان شیعی

نویسندهمحمدرضا شمشیری

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه سفیران فرهنگی مبین

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی
احمدرضا خضری نعیمه ملکی
PDF

عنوانواکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی

نویسندهاحمدرضا خضری, نعیمه ملکی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی عوامل ایجاد دو فرقه مورمون ها و شیخیه در اسلام و مسیحیت

نویسندهرضا کاظمی راد

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/شیخیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر