منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مهیار خانی مقدم
واکاوی نقادانه روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزه‏ امامت (مطالعه موردی کتاب: راهنمای ربانی در تشیع نخستین)
محمدتقی دیاری بیدگلی مهیار خانی مقدم
PDF

عنوانواکاوی نقادانه روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزه‏ امامت (مطالعه موردی کتاب: راهنمای ربانی در تشیع نخستین)

نویسندهمحمدتقی دیاری بیدگلی, مهیار خانی مقدم

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی نقادانۀ روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ‌ امامت (مطالعۀ موردی کتاب راهنمای ربانی در تشیع نخستین)
مهیار خانی مقدم محمد تقی دیاری بیدگلی
PDF

عنوانواکاوی نقادانۀ روش خاورشناسان در فهم احادیث در باره آموزۀ‌ امامت (مطالعۀ موردی کتاب راهنمای ربانی در تشیع نخستین)

نویسندهمهیار خانی مقدم, محمد تقی دیاری بیدگلی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی