منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جاستن جونز

عنوانالتشیع و الانسانیه و الثوره فی الهند ابان القرن العشرین الفردیه و السیاسه فی السیره الحسینیه لعلی نقی نقوی

نویسندهجاستن جونز

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی