منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
شهرام تقی زاده انصاری
244
168
PDF PDF
286
108
PDF PDF

عنوانمیریام یونس: مباحثات دانشمندان شیعه در باب مبانی فقهی مرجعیت در اوایل دوره صفویه؛ بررسی موردی: رساله های درباره نماز جمعه

نویسندهشهرام تقی زاده انصاری

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرویکرد اسلام شناسان معاصر آلمانی به اسلام و مسلمانان و معرفی دو کتاب اسلام شیعی و زندگانی محمد (ص)

نویسندهشهرام تقی زاده انصاری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی