منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
هانری کربن
508
247
PDF PDF

عنوانسه گفتار در باب تاریخ معنویت ایران (گفتار اول): مذاهب شیعه و اسماعیلیه

نویسندههانری کربن

مترجمعیسی سپهبدی

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی