منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حشمت الله طبیبی
1464
737
PDF PDF

عنوانمنشا اجتماعی معتقدات کردان اهل حق: مطالعه جامعه شناسی درباره خاندانهای حقیقت

نویسندهحشمت الله طبیبی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپتهران

ناشرستاد بزرگ ارتشتاران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی