15
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
1383
1623
PDF PDF
2075
1009
PDF PDF
اهل حق (یارسان)؛ مطالعه مردم شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاه
جواد امام جمعه زاده سارا ویسی
PDF

عنواناهل حق (یارسان)؛ مطالعه مردم شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاه

نویسندهجواد امام جمعه زاده, سارا ویسی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام
هاشم آقاجری هادی استهری
PDF

عنواننگاهی نو به آیین اهل حق با تکیه بر کتاب سرانجام

نویسندههاشم آقاجری, هادی استهری

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنشا اجتماعی معتقدات کردان اهل حق: مطالعه جامعه شناسی درباره خاندانهای حقیقت

نویسندهحشمت الله طبیبی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپتهران

ناشرستاد بزرگ ارتشتاران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحقیقی پیرامون فرقه اهل حق(قسمت 3): اصول اعتقادی اهل حق

نویسندهاسماعیل قبادی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی