منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدرضا حاجی اسماعیلی
تبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه
مهدی سلطانی رنانی محمدرضا حاجی اسماعیلی
PDF

عنوانتبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه

نویسندهمهدی سلطانی رنانی, محمدرضا حاجی اسماعیلی

موضوعفقه/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

مفهوم شناسی عصمت در افق اندیشه های شیعی
محمدرضا حاجی اسماعیلی محمدمسعود خوشناموند
PDF

عنوانمفهوم شناسی عصمت در افق اندیشه های شیعی

نویسندهمحمدرضا حاجی اسماعیلی, محمدمسعود خوشناموند

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی