منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدکاظم خواجویان
504
177
PDF PDF

عنواناوضاع اجتماعی همزمان با دوران امامت موسی بن جعفر(ع) (148 تا 183)

نویسندهمحمدکاظم خواجویان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی