10097
نویسنده
319
موضوع
8849
منبع
فراگیر

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

عنواننوادر المعجزات فی مناقب الائمه الهداه (علیه السلام)

نویسندهابی جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشرکمال الملک

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنواننامه پارسایی و آزادگی ( مجموعه مقالات همایش علمی کنگره بین المللی سربداران )

نویسندهعلی تسنیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمذهب الشیعی و الدوله رجال الدین و اختبار الحداثه

نویسندهکونستاس ارمینجون هاشم

مترجممحمداحمد صبح

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپسوریه

ناشردار نینوی للدراسات و النشر و التوزیع

تاریخ چاپ1436 هجری قمری

زبانعربی

عنوانمشاهدات الملا الاعلی البیت الفاطمی تحت الکساء شرح حدیث الکساء الیمانی

نویسندهمحمد علی الحلو

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپکربلا

ناشرالعتبه الحسینیه المقدسه

تاریخ چاپ2015 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر