منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سراج الدین محمد قاسم حسینی مختاری عبیدلی سبزواری
1670
814
PDF PDF

عنوانرسالة الاسدیة فی انساب السادات العلویة

مصححمحمد کاظم رحمتی

نویسندهسراج الدین محمد قاسم حسینی مختاری عبیدلی سبزواری

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی