27
نویسنده
1
موضوع
24
منبع
1865
1339
PDF PDF
2001
1332
PDF PDF
3880
5967
PDF PDF
3296
0
1508
1081
PDF PDF
1691
1050
PDF PDF
2015
1293
PDF PDF

عنوانمعالم انساب الطالبین فی شرح کتاب (سر الانساب العلویه) لابی نصر البخاری

نویسندهعبدالجواد کلیدار

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشرمکتبة آیة الله الضظمی المرعشی النجفی العامة-قم المقدسة

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانلباب الانساب و الالقاب و الاعقاب

مصححمهدی رجایی

نویسندهظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانکتاب المشجر من اولاد حسین الاصغر فی التفصیل انساب السادات الحسینی مع تاریخ سادات همدانیه

نویسندهقمر عباس الاعرجی الهمدانی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپپاکستان

ناشراداره نقابه سادات الشرف پاکستان

تاریخ چاپ2014 میلادی

نوبت چاپاول

زباناردو

عنوانانساب الطالبیین

به کوششعبدالکریم ابراهیم دوحان الجنابی

نویسندهابی عبدالله حسین بن عبدالله الحسینی السمرقندی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقاهره

ناشرمکتبه الثقافه الدینیه

تاریخ چاپ1426 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانپیشگامان تشیع در ایران (همراه با رویکردی تفصیلی به رجال اشعریان)

نویسندهرضا فرشچیان

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشرانتشارات زائر

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانرسالة الاسدیة فی انساب السادات العلویة

مصححمحمد کاظم رحمتی

نویسندهسراج الدین محمد قاسم حسینی مختاری عبیدلی سبزواری

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسادات در ایران : تاثیر مهاجرت سادات بر گسترش تشیع در ایران

نویسندهمرتضی میرتبار بزرودی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشرانتشارات زائر

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر