منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جهانبخش ثواقب
601
309
PDF PDF

عنوانفرآیند تحول مکتب اخباری و اصولی با تأکید بر واکنش شیخ بهایی

نویسندهجهانبخش ثواقب

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی