منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
جهانبخش ثواقب
527
264
PDF PDF
اقدامات فرهنگی شاه ‌تهماسب اول در نهادینه‌سازی تشیع در جامعه
جهانبخش ثواقب فریده مروتی
PDF

عنواناقدامات فرهنگی شاه ‌تهماسب اول در نهادینه‌سازی تشیع در جامعه

نویسندهجهانبخش ثواقب, فریده مروتی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرآیند تحول مکتب اخباری و اصولی با تأکید بر واکنش شیخ بهایی

نویسندهجهانبخش ثواقب

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی