منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
زهرا پارساپور
255
115
PDF PDF
معرفی حاجی ابرقوهی شاعر گمنام شیعی با تکیه بر اشعار منقبت مولا علی (ع) در دیوان او
زهرا پارساپور اکرم اکرمی
PDF

عنوانمعرفی حاجی ابرقوهی شاعر گمنام شیعی با تکیه بر اشعار منقبت مولا علی (ع) در دیوان او

نویسندهزهرا پارساپور, اکرم اکرمی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/شعرای شیعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه اطلاع رسانی بساتین

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننمادهای عرفانی «آب» و «عطش» در واقعه عاشورا بنا بر گزارش دو منظومه عرفانی

نویسندهزهرا پارساپور

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی