منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سمیه مومنه
بازشناسی نظام رفتاری امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان
خدیجه عالمی سمیه مومنه
PDF

عنوانبازشناسی نظام رفتاری امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت خود با مسیحیان

نویسندهخدیجه عالمی, سمیه مومنه

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی