منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی حسن نیا
539
326
PDF PDF

عنوانبررسی و نظر: نگاهی به کتاب معنویت اسلام شیعی: عقاید و اعمال از محمدعلی امیرمعزی

مترجمعلی حسن نیا, حسن لاغری

نویسندهموشق آساتریان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها
علی راد علی حسن نیا
PDF

عنوانخاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها

نویسندهعلی راد, علی حسن نیا

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی