منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
صادق علوی
721
236
PDF PDF

عنوانمیراث صفویه (پیشینه تاریخی، پراکندگی جمعیتی و گروه های فعال شیعیان ترکیه)

نویسندهصادق علوی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی