15
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
1565
1235
PDF PDF

عنوانشیعیان ترکیه ؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

نویسندهنورالدین اکبری کریم آبادی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمیراث صفویه (پیشینه تاریخی، پراکندگی جمعیتی و گروه های فعال شیعیان ترکیه)

نویسندهصادق علوی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مسجدسازی و حفظ شیعیان (گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین صلاح الدین اوزگوندوز)
محمد مهدی رحیمی صلاح الدین اوزگوندوز
PDF

عنوانمسجدسازی و حفظ شیعیان (گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین صلاح الدین اوزگوندوز)

نویسندهمحمد مهدی رحیمی, صلاح الدین اوزگوندوز

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرضایت یا عدم رضایت؟ توسعه سال های اخیر ترکیه از منظر رهبران شیعیان

نویسندهداود مازندرانی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحرکت رو به جلو (شیعیان ترکیه و چشم انداز سیاسی پیش روی آنان)

نویسندهمصطفی غفاری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتشیع در ترکیه: مقایسه ای میان علویان و شیعیان جعفری

نویسندهعبدالقادر یلر

مترجممهدی جمالی فر

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی