منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمد شهبازیان
بررسی قرائن روایی انحصار ائمه علیه السلام در عدد دوازده
رحیم لطیفی محمد شهبازیان
PDF

عنوانبررسی قرائن روایی انحصار ائمه علیه السلام در عدد دوازده

نویسندهرحیم لطیفی, محمد شهبازیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی علیهم السلام از منظر شیعه
عزالدین رضانژاد محمد شهبازیان
PDF

عنوانبازنگری در روایات جهان پس از حضرت مهدی علیهم السلام از منظر شیعه

نویسندهعزالدین رضانژاد, محمد شهبازیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی