منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سلمان انصاری زاده
ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)
برزین ضرغامی محمدجواد شوشتری سلمان انصاری زاده
PDF

عنوانژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)

نویسندهبرزین ضرغامی, محمدجواد شوشتری, سلمان انصاری زاده

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی