40
نویسنده
1
موضوع
31
منبع
ژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی
عباس احمدی محمود واثق مسعود جاسم نژاد
PDF

عنوانژئوپلیتیک شیعه و ارتقای جایگاه ایران در خاورمیانه پس از انقلاب اسلامی

نویسندهعباس احمدی, محمود واثق, مسعود جاسم نژاد

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)
برزین ضرغامی محمدجواد شوشتری سلمان انصاری زاده
PDF

عنوانژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها)

نویسندهبرزین ضرغامی, محمدجواد شوشتری, سلمان انصاری زاده

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانژئوکالچر اسلام گرایی شیعی در خاورمیانه و تاثیر آن بر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهیوسف سیفی

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام حسین(ع)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی
افشین متقی مصطفی رشیدی مسعود معینی پور
PDF

عنوانبررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی

نویسندهافشین متقی, مصطفی رشیدی, مسعود معینی پور

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر