27
نویسنده
1
موضوع
24
منبع

عنوانژئوکالچر اسلام گرایی شیعی در خاورمیانه و تاثیر آن بر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهیوسف سیفی

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام حسین(ع)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی
افشین متقی مصطفی رشیدی مسعود معینی پور
PDF

عنوانبررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم سازی هلال شیعی

نویسندهافشین متقی, مصطفی رشیدی, مسعود معینی پور

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپراكندگى جغرافياى جمعيتى شيعيان اماميه بر مبناى كتاب «نقض»

نویسندهمائده بخشنده

موضوعجغرافیا/عمومی

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر