منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
دانیل ت.پوت
ریشه های تشیع بحرین در قرن دوازدهم هجری مورد مدرسه ابوزیدان «مسجد سوق الخمیس عیونی»
دانیل ت.پوت فاطمه سادات میررضی
PDF

عنوانریشه های تشیع بحرین در قرن دوازدهم هجری مورد مدرسه ابوزیدان «مسجد سوق الخمیس عیونی»

نویسندهدانیل ت.پوت, فاطمه سادات میررضی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی