منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدامین کیخافرزانه
تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران
محسن اسماعیلی محمدامین کیخافرزانه محمدمهدی عسکری
PDF

عنوانتکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

نویسندهمحسن اسماعیلی, محمدامین کیخافرزانه, محمدمهدی عسکری

موضوعفقه/فقه/زنان

مکان چاپتهران

ناشردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی