منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عباسعلی مشکانی سبزواری

عنوانمقدمه ای بر فقه اجتماعی شیعه از نگاه مقام معظم رهبری

نویسندهعباسعلی مشکانی سبزواری

موضوعفقه/فقه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی