9
نویسنده
1
موضوع
9
منبع

عنواناخباریان و اصحاب حدیث امامیه؛ نیم نگاهی به تحولات فقه امامی در سده های نخستین

نویسندهحسن انصاری قمی

موضوعفقه/فقه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی