منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
جواد محدثی
319
424
PDF PDF
264
136
PDF PDF
609
268
PDF PDF

عنوانگزیده سیمای عقاید شیعه؛ ترجمه کتاب دلیل المرشدین الی الحق الیقین

نویسندهجعفر سبحانی تبریزی

مترجمجواد محدثی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرنشر مشعر

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی