منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
نعیم عموری
485
195
PDF PDF

عنواندراسه الاشعار الشیعه المحرفه فی کتاب الغدیر و نقد العلامه الامینی علیها

نویسندهنعیم عموری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1434 هجری قمری

زبانعربی