منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
نعیم عموری
843
555
PDF PDF
593
243
PDF PDF

عنواندراسة الأشعار الشیعیة المحرفة فی کتاب الغدیر و نقد العلامة الأمینی علیها

نویسندهنعیم عموری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1434 هجری قمری

زبانعربی

عنواندراسه الاشعار الشیعه المحرفه فی کتاب الغدیر و نقد العلامه الامینی علیها

نویسندهنعیم عموری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع , فرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1434 هجری قمری

زبانعربی