منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدرضا ستوده نیا
الگوی مدیریت بحران های سیاسی - اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)
محمد جانی پور محمدرضا ستوده نیا
PDF

عنوانالگوی مدیریت بحران های سیاسی - اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)

نویسندهمحمد جانی پور, محمدرضا ستوده نیا

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی