منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمد اسفندیاری
603
274
PDF PDF
1230
450
PDF PDF
413
351
PDF PDF
نقد و بررسی کتاب : «موسوعة الإمامة فی نصوص اهل السنة» کتاب برگزیده سال 1389
محمد مرادی محمد اسفندیاری علی بهرامیان محمدکاظم رحمتی
PDF

عنواننقد و بررسی کتاب : «موسوعة الإمامة فی نصوص اهل السنة» کتاب برگزیده سال 1389

نویسندهمحمد مرادی, محمد اسفندیاری, علی بهرامیان, محمدکاظم رحمتی, حسین تقی زاده

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی