منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
مهدی عبادی
301
137
PDF PDF
عاشورانگاری مورخان وهابی: بررسی تحلیلی ویژگی‌های روایات وهابی از واقعه کربلا
مهدی عبادی سیده سعیده عقیلی
PDF

عنوانعاشورانگاری مورخان وهابی: بررسی تحلیلی ویژگی‌های روایات وهابی از واقعه کربلا

نویسندهمهدی عبادی, سیده سعیده عقیلی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمواضع مدرسیان عثمانی در قبال مساله تشیع در آناتولی و یورش یاووز سلیم به ایران

نویسندهمهدی عبادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی