67
نویسنده
1
موضوع
53
منبع
از656 تا 907 تشکیل صفویه
عوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری
ناصر جدیدی پوراندخت رمضان جماعت
PDF

عنوانعوامل موثر بر شکل‌گیری و گسترش تسنن دوازده امامی و تاثیر متقابل آن با تشیع در قرن نهم هجری

نویسندهناصر جدیدی, پوراندخت رمضان جماعت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان
وحید عابدین پور ابوالحسن فیاض انوش فریدون اللهیاری
PDF

عنوانپیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

نویسندهوحید عابدین پور, ابوالحسن فیاض انوش, فریدون اللهیاری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجهت گیری های مکتب عرفان شیعی کرمان در برابر لشکرکشی های سیاسی و جنبش های اجتماعی در دوران تیموریان

نویسندهمسعود دهش

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بینش تاریخ نگارانه ی ابوالقاسم عبدالله کاشانی با تأکید بر رویکرد اعتقادی وی
ابوالفضل رضوی حمید آزاد
PDF

عنوانبینش تاریخ نگارانه ی ابوالقاسم عبدالله کاشانی با تأکید بر رویکرد اعتقادی وی

نویسندهابوالفضل رضوی, حمید آزاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی فرصت های جریان تشیع از سقوط بغداد تا تأسیس دولت صفویه

نویسندهآزاده منتظری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپبجنورد

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمواضع مدرسیان عثمانی در قبال مساله تشیع در آناتولی و یورش یاووز سلیم به ایران

نویسندهمهدی عبادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دوره ایلخانان
هدایت نادریان ابوالفضل رضوی محمد سپهری
PDF

عنوانرویکردهای مشترک سیاسی و فرهنگی آثار کلامی امامیه در دوره ایلخانان

نویسندههدایت نادریان, ابوالفضل رضوی, محمد سپهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی عوامل مؤثر بر گرایش ایلخانان مغول به مزارات شیعه

نویسندهاحمد فضلی نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تحول نظام مفتی مستفتی تشیع در ایران روزگار مغولان
صالح پرگاری مسلم سلیمانی یان
PDF

عنوانتحول نظام مفتی مستفتی تشیع در ایران روزگار مغولان

نویسندهصالح پرگاری, مسلم سلیمانی یان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاستهای دینی مغولان و تأثیر آن بر ادیان و مذاهب؛ مطالعه موردی شیعیان ایران

نویسندهمحمد علی پورموسوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاست مذهبی سلطان حسین بایقرا (مطالعه موردی: تأثیر بر تشیع)

نویسندهحمیده شهیدی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکنکاشی در جریان تفکر شیعی در ایران نیمه ی اول قرن هفتم (آثار و افکار محمد بن حسین بن حسن رازی آبی)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

شیعه در ایران: زمینه ها و دلایل بالندگی تشیع در عهد گورکانیان
محمدعلی پورموسوی علی اصغر رجبی
PDF

عنوانشیعه در ایران: زمینه ها و دلایل بالندگی تشیع در عهد گورکانیان

نویسندهمحمدعلی پورموسوی, علی اصغر رجبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرقابت و رویارویی ایلخانان با ممالک و تأثیر آن بر گسترش تشیع

نویسندهمرتضی رحیمی محمد آبادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیک نکته از یک علم - ملوک شیعه ری و ورامین دردوره ایلخانی

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر