51
نویسنده
1
موضوع
44
منبع
از656 تا 907 تشکیل صفویه

عنوانسیاستهای دینی مغولان و تأثیر آن بر ادیان و مذاهب؛ مطالعه موردی شیعیان ایران

نویسندهمحمد علی پورموسوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاست مذهبی سلطان حسین بایقرا (مطالعه موردی: تأثیر بر تشیع)

نویسندهحمیده شهیدی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکنکاشی در جریان تفکر شیعی در ایران نیمه ی اول قرن هفتم (آثار و افکار محمد بن حسین بن حسن رازی آبی)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

شیعه در ایران: زمینه ها و دلایل بالندگی تشیع در عهد گورکانیان
محمدعلی پورموسوی علی اصغر رجبی
PDF

عنوانشیعه در ایران: زمینه ها و دلایل بالندگی تشیع در عهد گورکانیان

نویسندهمحمدعلی پورموسوی, علی اصغر رجبی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرقابت و رویارویی ایلخانان با ممالک و تأثیر آن بر گسترش تشیع

نویسندهمرتضی رحیمی محمد آبادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیک نکته از یک علم - ملوک شیعه ری و ورامین دردوره ایلخانی

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسلطان محمد خدابنده، علامه حلی و رواج تشیع در ایران (در قرن هشتم هجری)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه مفید

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

تبیین نظری نهضت های شیعی - صوفی در ایران (قرن های هفتم تا دهم ه. ق)
حسن حضرتی منیره ناصح ستوده
PDF

عنوانتبیین نظری نهضت های شیعی - صوفی در ایران (قرن های هفتم تا دهم ه. ق)

نویسندهحسن حضرتی, منیره ناصح ستوده

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

تشیع قراقویونلوها (780 - 872 ه.ق)
اصغر منتظرالقائم مسعود شاهمرادی
PDF

عنوانتشیع قراقویونلوها (780 - 872 ه.ق)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, مسعود شاهمرادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر