منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمد مهدی رحیمی
اکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی
حسین احمدی محمد مهدی رحیمی
PDF

عنواناکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی

نویسندهحسین احمدی, محمد مهدی رحیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مسجدسازی و حفظ شیعیان (گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین صلاح الدین اوزگوندوز)
محمد مهدی رحیمی صلاح الدین اوزگوندوز
PDF

عنوانمسجدسازی و حفظ شیعیان (گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین صلاح الدین اوزگوندوز)

نویسندهمحمد مهدی رحیمی, صلاح الدین اوزگوندوز

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی