10
نویسنده
1
موضوع
8
منبع

عنوانروزگاران سخت (شیعیان جمهوری آذربایجان قبل و بعد از فروپاشی شوروی)

نویسندهجواد عرب عامری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغلغله تشیع (تحولات و تحرکات شیعیان آذربایجان در سال های اخیر)

نویسندهولی جباری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

اکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی
حسین احمدی محمد مهدی رحیمی
PDF

عنواناکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی

نویسندهحسین احمدی, محمد مهدی رحیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعیان جمهوری آذربایجان در طول تاریخ تعصبات دینی و ملی فوق العاده ای داشته اند

نویسندهمحمدمسعود نقیب

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتبریز

ناشرموسسه آران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی