منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
حمید عطائی نظری
282
144
PDF PDF

عنوانمروری بر تازه ترین دیدگاه های فان اس و مادلونگ در باب تکوین تشیع و مسئله جانیشی پیامبر (ص)

نویسندهحمید عطائی نظری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نگارش های کلامی ( 5) واجب الاعتقاد علی جمیع العباد

نویسندهحمید عطائی نظری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی