منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
مریم صانع پور

عنوانجایگاه اصول اعتقادات شیعة دوازده‌امامی در آثار شیعه‌شناسان غربی

نویسندهمریم صانع پور

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی