برخی از شیعه شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می دانند درحالی که این اصل اعتقادی از آموزه های نظری و عملی امام علی علیه السّلام نشأت گرفته است.عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغازشده،در کیهانشناسی جریان یافته،و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانة معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد.همچنین تأکید شیعه امامیه برغلبه تاریخی حق برباطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. درحالیکه نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛نگارنده در این مقاله با تمرکز برآموزه های پیشوای اوّل شیعیان علی علیه السّلام به ریشه یابی اصل اعتقادی عدل می پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.

منابع مشابه بیشتر ...

5de3eb14c618a.JPG

جایگاه اصول اعتقادات شیعة دوازده‌امامی در آثار شیعه‌شناسان غربی

مریم صانع پور

نگارندۀ مقالة حاضر با بررسی آثار شیعه‌شناسان غربی درصدد است تا از میزان و نحوۀ شناخت آن‌ها در مورد آموزه‌های عقلانی ‌ـ اعتقادی شیعة امامیه (عدل و امامت) مطلع شود. شیعه‌شناسان مورد مطالعه در این مقاله عبارت‌اند از: ویلفرد مادلونگ، مایر بارآشر، اتان کوهلبرگ، ونزبرو، رون بوکلی، هانری کربن، مونتگمری وات، هاینس هالم، و آندرو نیومن. نویسنده در پایان مقاله با توجه به وجوه مثبت و منفی آثار شیعه‌شناسان غربی پیشنهادهایی جهت بازنگری درون‌دینی در جنبه‌های نظری و عملی به صاحب‌نظران شیعة دوازده‌امامی ارائه می‌کند

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5de3eb14c618a.JPG

جایگاه اصول اعتقادات شیعة دوازده‌امامی در آثار شیعه‌شناسان غربی

مریم صانع پور

نگارندۀ مقالة حاضر با بررسی آثار شیعه‌شناسان غربی درصدد است تا از میزان و نحوۀ شناخت آن‌ها در مورد آموزه‌های عقلانی ‌ـ اعتقادی شیعة امامیه (عدل و امامت) مطلع شود. شیعه‌شناسان مورد مطالعه در این مقاله عبارت‌اند از: ویلفرد مادلونگ، مایر بارآشر، اتان کوهلبرگ، ونزبرو، رون بوکلی، هانری کربن، مونتگمری وات، هاینس هالم، و آندرو نیومن. نویسنده در پایان مقاله با توجه به وجوه مثبت و منفی آثار شیعه‌شناسان غربی پیشنهادهایی جهت بازنگری درون‌دینی در جنبه‌های نظری و عملی به صاحب‌نظران شیعة دوازده‌امامی ارائه می‌کند

تاریخ/مبانی و کلیات/مستشرقان
مقاله