منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
احمد بهشتی مهر
بررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم در خصوص پیدایش شیعه و تشیّع
احمد بهشتی مهر سیده منا موسوی
PDF

عنوانبررسی و نقد دیدگاه هاینس هالم در خصوص پیدایش شیعه و تشیّع

نویسندهاحمد بهشتی مهر, سیده منا موسوی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی