منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدعلی پرهیزگار
957
454
PDF PDF

عنوانپیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سران بابیت و بهائیت، در جریان های باطنی شیعه

نویسندهمحمدعلی پرهیزگار

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپقم

ناشرآینده روشن

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی