منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سیدهادی میرمحمودی
مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه
سیدهادی میرمحمودی سیدرضا مودب
PDF

عنوانمبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

نویسندهسیدهادی میرمحمودی, سیدرضا مودب

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی